Kit digital

¿Qué es el kit digital?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implementació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital.

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci. Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.

És un programa d’ajudes impulsat pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital cofinançat pels fons Next Generation (EU) emmarcat en el Pla de recuperació i resiliència, l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalizació de pimes 2021-2025. Es un programa de ayudas impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cofinanciado por los fondos Next Generation (EU) enmarcado en el Plan de recuperación y resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de pymes 2021-2025.

A partir d’un bono digital les empreses podran accedir a solucions de digitalització que ofereixen las companyies que comptin amb la certificació d’agent digitalitzador homologat. A partir de un bono digital las empresas podrán acceder a soluciones de digitalización que ofrecen las compañías que cuenten con la certificación de agente digitalizador homologado.

Des d’Impento, acompanyem a les empreses sol·licitants en el procés d’aplicació del Kit Digital, des de la sol·licitud, passant per la gestió burocràtica fins a l’aplicació de la solució contractada. Desde Impento, acompañamos a las empresas solicitantes en el proceso de aplicación del Kit Digital, desde la solicitud, pasando por la gestión burocrática hasta la aplicación de la solución contratada.

¿En qué consiste el kit digital?

Les empreses amb menys de 50 treballadors i els autònoms poden sol·licitar ajudes econòmiques que permetran accedir a un gran catàleg de solucions digitals i escollir les que millor s’adaptin a les seves necessitats. Las empresas con menos de 50 trabajadores y los autónomos pueden solicitar ayudas económicas que permitirán acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y elegir las que mejor se adapten a sus necesidades.

L’ajuda es rep en forma de bono, que cobrarà l’empresa proveidora (agent digitalitzador). Depenent de la mesura de l’empresa podran accedir fins un màxim de 12.000€. La ayuda se recibe en forma de bono, que cobrará la empresa proveedora (agente digitalizador). Dependiendo de la medida de la empresa podrán acceder hasta un máximo de 12.000€.

imagen kit digital

Categories de solucions digitals / Categorías de soluciones digitales

Oferim solucions personalitzades en les següents categories que ofereix el Kit Digital: Ofrecemos soluciones personalizadas en las siguientes categorías que ofrece el Kit Digital:

Web i presència online / web y presencia online:

Disseny web i accions que aportin visibilitat de l’empresa a Internet. Diseño web y acciones que aporten visibilidad de la empresa en Internet.

Conceptualització web, arquitectura, web responsive, adaptació al RGPD, assessorament. 2000-5000€. Conceptualización web, arquitectura, web responsive, adaptación al RGPD, asesoramiento 2000-5000€.

Auditoría web, revisió de continguts i millores web 2000-5000€. Auditoria web, revisión de contenidos y mejoras web 2000-5000€.

Optimització posicionament SEO 2000-3000€. Optimización posicionamiento SEO 2000-3000€.

Gestió de xarxes socials /Gestión de redes sociales:

Promoció i dinamització de l’empresa a les xarxes socials. Promoción y dinamización de la empresa en las redes sociales.

Estratègia xarxes socials, configuració bàsica de perfils i elaboració del social media plan 1500-3000€. Estrategia redes sociales, configuración básica de perfiles y elaboración del social media plan. 1500-3000.

Auditoria xarxes socials i dinamització dels perfils a partir de continguts proporcionats. 2500-5000€. Auditoría redes sociales y dinamización de los perfiles a partir de contenidos proporcionados. 2500-5000€.

Gestió de clients:

El principal objectiu d'aquesta categoria és digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els teus clients.
Gestió de clients: seràs capaç d'emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients. Gestió de Clients potencials (Leads): podràs donar d'alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació. Les dades associades als Leads et permeten la seva gestió comercial amb l'objectiu de convertir-los en clients. Addicionalment podràs parametritzar regles de negoci per a l'assignació de Leads segons diferents criteris. Gestió d'oportunitats: tindràs la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o Lead d'ofertes i pressupostos. Accions o tasques comercials: l'eina implantada per l'Agent Digitalitzador de la teva elecció et permetrà crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica. Reporting, planificació i seguiment comercial: podràs realitzar seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), llistat d'oportunidades, i altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció de les teves necessitats. Podràs també generar informes per al seguiment i monitoratge de la teva activitat comercial, contemplant ràtios d'eficiència, estat de fases i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Alertes: seràs capaç de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents,etc.). Gestió documental: la solució inclou un programari per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d'inserir i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial, com els que proporcionats pels propis clients. Disseny Responsive: tindràs una interfície funcional en tota mena de dispositius. Integració amb diverses plataformes: disposaràs de APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota la teva empresa.

Presència avançada a internet:

Posicionament bàsic a internet: la solució haurà de posicionar la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de la teva empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals. Anàlisi de paraules clau: Gestió, cerca i anàlisi de paraules clau amb la finalitat de desenvolupar estratègies útils perquè els cercadors classifiquin el contingut i ajudin els usuaris a trobar resultats rellevants per a les seves consultes. Anàlisi de la competència: la solució inclou una anàlisi mensual de la competència per a informar-te de la teva situació enfront d'altres competidors. SEU On-*Page: la solució ha d'oferir un servei mínim de dues pàgines o apartats SEU On-*Page, optimitzant l'estructura i el contingut intern per a millorar la posició natural de la teva pime en cercadors, així com la indexació i jerarquització del contingut. SEU Off-*Page: la solució haurà de proveir aquest servei, que comportarà l'execució d'accions fora de l'entorn del lloc web per a millorar el teu posicionament orgànic. Informes mensuals de seguiment: la solució inclou un reporti mensual dels resultats de les accions executades per a generar consciència de l'evolució i la repercussió de les mateixes en la presència en internet del teu negoci.

Business Intelligence y Analítica

El objetivo de esta categoría es posibilitarte la explotación de datos de tu empresa para la mejora del proceso de toma de decisiones.

Funcionalidades y servicios

  • Integración de datos con otras bases de datos: tendrás acceso a otras bases de datos y a la realización de comparaciones con los datos expuestos.
  • Almacenamiento de datos: dispondrás de una capacidad de almacenamiento como mínimo de 1 GB por usuario.
  • Creación de paneles de datos estructurados y visuales: contarás con paneles de datos personalizados con datos relevantes y distintas formas de visualización.
  • Exportación de datos: podrás exportar datos a imágenes o a documentos de Excel, creando sinergias y compatibilidades con distintos programas que utilices comúnmente.

Marketplace:

El objetivo principal de esta categoría es ayudarte a dirigir tus referencias y productos para incrementar tu nivel de ventas, optimizando los recursos existentes, eligiendo los canales de distribución adecuados y adaptando tus referencias y productos a las necesidades externas.

Funcionalidades y servicios

  • Estudio previo de alternativas y alta en la plataforma: la solución incluye la apertura de cuenta y alta de tu perfil, por tu cuenta, en, al menos, una plataforma de Marketplace y en, al menos, un país.
  • Análisis de la competencia: la solución incluye la realización de una investigación de mercado focalizada en las características de tus competidores para mejorar tu proceso de toma de decisiones y ayudarte a alcanzar una posición competitiva.
  • Diseño y definición de la estrategia de negocio: la solución incluye la generación de la estrategia de negocio para lograr la consecución de los objetivos deseados orientando los recursos disponibles hacia dicha finalidad.
  • Creación del contenido del listing: definición de, al menos, diez descripciones del catálogo de referencias, salvo que no dispongas de este número, en cuyo caso podrá ser menor.
  • Alta de referencias: carga de, al menos, diez referencias, y sus respectivas descripciones y fotografías, en la plataforma, salvo que no dispongas de este número, en cuyo caso podrá ser menor, acompañada por la descripción y fotografía individual de cada producto.

El importe de la ayuda no incluirá el coste asociado a la suscripción o alta en la plataforma de Marketplace ni los costes variables asociados a la venta de las referencias dadas de alta en la plataforma.